Szanowni Państwo,

21 grudnia 2020 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, które nowelizują między innymi ustawę Prawo telekomunikacyjne.

W związku ze zmianą przepisów prawa, musimy zmienić treść Państwa Umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych z Telewizją Kablową Hajnówka Kiędyś, Kiryluk Sp.j. (dalej Umowa) oraz Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych (dalej Regulamin). Zmiany te wejdą w życie z dniem 21.12.2020 r. i polegają na:    

  • w Umowie o świadczenie usług Telewizji oraz w Umowie o świadczenie usług Telefonii lub Internetu stacjonarnego:

W §5 Umowy do dotychczasowej treści postanowienia dodaje się dodatkowe zdanie w brzmieniu:

W przypadku złożenia oświadczenia w formie dokumentowej (mailem) zastosowanie ma procedura wskazana w §9 ust.2 Umowy.

  • W umowie o świadczenie usług mobilnych:

W § 1 ust. 1 Umowy po dotychczasowej treści postanowienia dodaje się dwa dodatkowe akapity w brzmieniu:

W przypadku, gdy wybrany przez Abonenta Pakiet Usług przewiduje Limit transferu danych w danym Okresie rozliczeniowym, to jego wykorzystanie przed zakończeniem Okresu rozliczeniowego spowoduje wstrzymanie świadczenia Usługi. Usługa będzie świadczona ponownie począwszy od pierwszego dnia kolejnego Okresu rozliczeniowego. W przypadku gdyby Abonent chciał otrzymywać Usługi Internetu mobilnego w Okresie rozliczeniowym, w którym wyczerpany został Limit transferu danych, wówczas konieczny jest zakup Pakietu Uzupełniającego. Operator będzie informował Abonenta o przekroczeniu Limitu transmisji danych za pomocą SMS na numer telefonu Abonenta. Abonent może na bieżąco kontrolować stan Limitu transferu wpisując na klawiaturze telefonu kod *136# gdzie w SMS zwrotnym dostanie stan zużytych środków i termin odnowienia Limitu.

W przypadku gdy wybrany przez Abonenta Pakiet Usług telefonii mobilnej przewiduje limit czasu lub jednostek taryfikacyjnych (Limit połączeń),  to jego wykorzystanie przed zakończeniem Okresu rozliczeniowego spowoduje naliczanie opłat za połączenia i usługi przekraczające Limit zgodnie z cennikiem. Operator będzie informował Abonenta o przekroczeniu Limitu połączeń. Abonent może na bieżąco kontrolować stan Limitu połączeń w Portalu Abonenta pod adresem https://bok.tvkhajnowka.pl/ oraz pod bezpłatnym numerem telefonu 85 682 50 71.

W §5 Umowy do dotychczasowej treści postanowienia dodaje się dodatkowe zdanie w brzmieniu:

W przypadku złożenia oświadczenia w formie dokumentowej (mailem) zastosowanie ma procedura wskazana w §9 ust.2 Umowy.

w §8 Umowy po ustępie 1 dodane zostają ustępy 2 i 3 w brzmieniu:
          2. Po przedłużeniu Umowy Abonent może ją wypowiedzieć w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
          3. Przed automatycznym przedłużeniem Umowy, o którym mowa w ust. 1 Operator informuje Abonenta w sposób jasny i zrozumiały na trwałym nośniku, nie później niż na 30 dni            przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, o automatycznym przedłużeniu Umowy, sposobach jej rozwiązania, a także o najkorzystniejszych oferowanych przez                  siebie pakietach taryfowych.

  • §9 ust. 1 Umowy przyjmuje brzmienie:
    1. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę w dowolnym czasie, z zachowaniem 30 - dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec Okresu rozliczeniowego następującego po Okresie Rozliczeniowym, w którym doręczone zostało oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w §8 ust. 2 Umowy. W okresie wypowiedzenia, Usługi świadczone są na zasadach określonych w Umowie.
  • w Regulaminie:

W §15a Regulaminu po ust. 12 dodaje się ust. 13 i 14 w brzmieniu:
         13. W przypadku zmiany dostawcy usługi dostępu do sieci Internet, Abonent ma prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do sieci Internet, chyba że nie jest to           technicznie wykonalne.
         14. W przypadku rozwiązania umowy, w ramach której Abonent otrzymał dostęp do poczty elektronicznej, której adres związany jest z nazwą handlową lub znakiem towarowym              Operatora, Abonent ma prawo żądać zapewnienia bezpłatnego dostępu do tej poczty przez okres 12 miesięcy od dnia rozwiązania umowy.

W §16 ust. 6 Regulaminu dotychczasową treść postanowienia uzupełnia się o kolejne zdanie w brzmieniu:

Abonent zachowuje prawo do przeniesienia dotychczasowego numeru przez okres nie krótszy niż 1 miesiąc od daty rozwiązania umowy. Abonent może zrzec się tego prawa.

Powyższe zmiany Umowy nie wpływają na zakres Państwa obowiązków wynikających z Umowy.  W przypadku braku akceptacji zmian mają Państwo prawo, do dnia wejścia zmian w życie, wypowiedzieć zawartą z nami Umowę. Zastrzegamy jednak, że w przypadku gdy skorzystają Państwo z tego prawa przed upływem okresu trwania Umowy zawartej na warunkach promocyjnych, będą Państwo zobowiązani do zwrotu udzielonych Państwu ulg, na zasadach wskazanych w Umowie. ,,