Internet

Potrzebujesz szybkiego internetu do domu? jeśli tak to dobrze trafiłeś. Jeżeli jednak potrzebujesz internetu dla firmy to też mamy coś do zaoferowania

Telefon

Jeżeli chcesz płacić mniej za telefon, mamy dla Ciebie korzystną ofertę, niezależnie czy  prowadzisz firmę czy też dzwonisz do znajomych

Telewizja

Chwila relaksu przed telewizorem po pracy, a może bajki dla dzieci lub inna rozrywka? - sprawdź naszą ofertę, na pewno znajdziesz coś interesującego

Szanowni Państwo,

21 grudnia 2020 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, które nowelizują między innymi ustawę Prawo telekomunikacyjne.

W związku ze zmianą przepisów prawa, musimy zmienić treść Państwa Umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych z Telewizją Kablową Hajnówka Kiędyś, Kiryluk Sp.j. (dalej Umowa) oraz Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych (dalej Regulamin). Zmiany te wejdą w życie z dniem 21.12.2020 r. i polegają na:    

 • w Umowie o świadczenie usług Telewizji oraz w Umowie o świadczenie usług Telefonii lub Internetu stacjonarnego:

W §5 Umowy do dotychczasowej treści postanowienia dodaje się dodatkowe zdanie w brzmieniu:

W przypadku złożenia oświadczenia w formie dokumentowej (mailem) zastosowanie ma procedura wskazana w §9 ust.2 Umowy.

 • §7 ust. 3 Umowy otrzymuje brzmienie:
  3. W przypadku podpisania aneksu do Umowy poza siedzibą Operatora lub na odległość, Abonent będący konsumentem, uprawniony jest do odstąpienia od dokonanych zmian w terminie 14 dni od dokonania zmiany warunków Umowy. Do odstąpienia od dokonanej zmiany wystarczy złożenie pisemnego oświadczania Operatorowi. Do zachowania terminu wystarczy złożyć w Biurze Obsługi lub wysłać pocztą oświadczenie w ciągu 14 dni od daty podpisania aneksu (liczy się data stempla pocztowego) lub przesłać go na adres poczty elektronicznej biuro@tvk.hainowka.pl. W przypadku złożenia oświadczenia w formie dokumentowej (mailem) zastosowanie ma procedura wskazana w §9 ust.2 Umowy.
 • §9 ust. 2 Umowy otrzymuje brzmienie:
  2. Wypowiedzenie, rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym, a także odstąpienie od Umowy lub jej zmian, o którym mowa w §5 i §7 ust.3 Umowy oraz §3 ust. 3 i §13 ust. 4 Regulaminu może nastąpić w formie pisemnej lub dokumentowej. Oświadczenie można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Abonenta, lub wysłać pocztą na adres siedziby Operatora lub Biura Obsługi Abonenta, lub przesłać je na adres poczty elektronicznej biuro@tvk.hajnowka.pl. Oświadczenie wywołuje skutek z chwilą doręczenia go drugiej Stronie. W przypadku złożenia przez Abonenta oświadczenia w formie dokumentowej Operator potwierdzi niezwłocznie otrzymanie takiego oświadczenia przez wysłanie SMS na numer Abonenta, zaś gdy Abonent nie udostępnił numeru komórkowego – przez wykonanie połączenia telefonicznego na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu w sieci stacjonarnej, a także w terminie 14 dni potwierdzi na trwałym nośniku przyjęcie tego oświadczenia, ze wskazaniem daty jego wpłynięcia, usługi której dotyczy i daty rozwiązania Umowy
 • W umowie o świadczenie usług mobilnych:

W § 1 ust. 1 Umowy po dotychczasowej treści postanowienia dodaje się dwa dodatkowe akapity w brzmieniu:

W przypadku, gdy wybrany przez Abonenta Pakiet Usług przewiduje Limit transferu danych w danym Okresie rozliczeniowym, to jego wykorzystanie przed zakończeniem Okresu rozliczeniowego spowoduje wstrzymanie świadczenia Usługi. Usługa będzie świadczona ponownie począwszy od pierwszego dnia kolejnego Okresu rozliczeniowego. W przypadku gdyby Abonent chciał otrzymywać Usługi Internetu mobilnego w Okresie rozliczeniowym, w którym wyczerpany został Limit transferu danych, wówczas konieczny jest zakup Pakietu Uzupełniającego. Operator będzie informował Abonenta o przekroczeniu Limitu transmisji danych za pomocą SMS na numer telefonu Abonenta. Abonent może na bieżąco kontrolować stan Limitu transferu wpisując na klawiaturze telefonu kod *136# gdzie w SMS zwrotnym dostanie stan zużytych środków i termin odnowienia Limitu.

W przypadku gdy wybrany przez Abonenta Pakiet Usług telefonii mobilnej przewiduje limit czasu lub jednostek taryfikacyjnych (Limit połączeń),  to jego wykorzystanie przed zakończeniem Okresu rozliczeniowego spowoduje naliczanie opłat za połączenia i usługi przekraczające Limit zgodnie z cennikiem. Operator będzie informował Abonenta o przekroczeniu Limitu połączeń. Abonent może na bieżąco kontrolować stan Limitu połączeń w Portalu Abonenta pod adresem https://bok.tvkhajnowka.pl/ oraz pod bezpłatnym numerem telefonu 85 682 50 71.

W §5 Umowy do dotychczasowej treści postanowienia dodaje się dodatkowe zdanie w brzmieniu:

W przypadku złożenia oświadczenia w formie dokumentowej (mailem) zastosowanie ma procedura wskazana w §9 ust.2 Umowy.

 • §6 ust. 3 Umowy otrzymuje brzmienie:
  3. W przypadku podpisania aneksu do Umowy poza siedzibą Operatora lub na odległość, Abonent będący konsumentem, uprawniony jest do odstąpienia od dokonanych zmian w terminie 14 dni od dokonania zmiany warunków Umowy. Do odstąpienia od dokonanej zmiany wystarczy złożenie pisemnego oświadczania Operatorowi. Do zachowania terminu wystarczy złożyć w Biurze Obsługi lub wysłać pocztą oświadczenie w ciągu 14 dni od daty podpisania aneksu (liczy się data stempla pocztowego) lub przesłać go na adres poczty elektronicznej biuro@tvk.hainowka.pl. W przypadku złożenia oświadczenia w formie dokumentowej (mailem) zastosowanie ma procedura wskazana w §9 ust.2 Umowy.

w §8 Umowy po ustępie 1 dodane zostają ustępy 2 i 3 w brzmieniu:
          2. Po przedłużeniu Umowy Abonent może ją wypowiedzieć w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
          3. Przed automatycznym przedłużeniem Umowy, o którym mowa w ust. 1 Operator informuje Abonenta w sposób jasny i zrozumiały na trwałym nośniku, nie później niż na 30 dni            przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, o automatycznym przedłużeniu Umowy, sposobach jej rozwiązania, a także o najkorzystniejszych oferowanych przez                  siebie pakietach taryfowych.

 • §9 ust. 1 Umowy przyjmuje brzmienie:
  1. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę w dowolnym czasie, z zachowaniem 30 - dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec Okresu rozliczeniowego następującego po Okresie Rozliczeniowym, w którym doręczone zostało oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w §8 ust. 2 Umowy. W okresie wypowiedzenia, Usługi świadczone są na zasadach określonych w Umowie.
 • §9 ust. 2 Umowy przyjmuje brzmienie:
  2. Wypowiedzenie, rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym, o których mowa w niniejszym paragrafie, oświadczenie o braku woli przedłużania Umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, a także odstąpienie od Umowy lub jej zmian, o którym mowa w §5 i §6 ust.3 Umowy oraz §3 ust. 3 i §13 ust. 4 Regulaminu może nastąpić w formie pisemnej lub dokumentowej. Oświadczenie można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Abonenta, lub wysłać pocztą na adres siedziby Operatora lub Biura Obsługi Abonenta, lub przesłać je na adres poczty elektronicznej biuro@tvk.hajnowka.pl. Oświadczenie wywołuje skutek z chwilą doręczenia go drugiej Stronie. W przypadku złożenia przez Abonenta oświadczenia w formie dokumentowej Operator potwierdzi niezwłocznie otrzymanie takiego oświadczenia przez wysłanie SMS na numer Abonenta, zaś gdy Abonent nie udostępnił numeru komórkowego – przez wykonanie połączenia telefonicznego na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu w sieci stacjonarnej, a także w terminie 14 dni potwierdzi na trwałym nośniku przyjęcie tego oświadczenia, ze wskazaniem daty jego wpłynięcia, usługi której dotyczy i daty rozwiązania Umowy.
 • w Regulaminie:

W §15a Regulaminu po ust. 12 dodaje się ust. 13 i 14 w brzmieniu:
         13. W przypadku zmiany dostawcy usługi dostępu do sieci Internet, Abonent ma prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do sieci Internet, chyba że nie jest to           technicznie wykonalne.
         14. W przypadku rozwiązania umowy, w ramach której Abonent otrzymał dostęp do poczty elektronicznej, której adres związany jest z nazwą handlową lub znakiem towarowym              Operatora, Abonent ma prawo żądać zapewnienia bezpłatnego dostępu do tej poczty przez okres 12 miesięcy od dnia rozwiązania umowy.

W §16 ust. 6 Regulaminu dotychczasową treść postanowienia uzupełnia się o kolejne zdanie w brzmieniu:

Abonent zachowuje prawo do przeniesienia dotychczasowego numeru przez okres nie krótszy niż 1 miesiąc od daty rozwiązania umowy. Abonent może zrzec się tego prawa.

Powyższe zmiany Umowy nie wpływają na zakres Państwa obowiązków wynikających z Umowy.  W przypadku braku akceptacji zmian mają Państwo prawo, do dnia wejścia zmian w życie, wypowiedzieć zawartą z nami Umowę. Zastrzegamy jednak, że w przypadku gdy skorzystają Państwo z tego prawa przed upływem okresu trwania Umowy zawartej na warunkach promocyjnych, będą Państwo zobowiązani do zwrotu udzielonych Państwu ulg, na zasadach wskazanych w Umowie.

Biuro Obsługi Klienta