Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych Telewizja Kablowa Hajnówka Kiędyś, Kiryluk Sp.j. świadczy następujące udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

1. Zapewnia:

-  urządzenie umożliwiające komunikację z osobą niesłyszącą lub niemówiącą oraz ułatwiające komunikację z osobą słabowidzącą,

- bezpłatny dostęp do tłumacza polskiego języka migowego lub systemu językowo-migowego. Osoba niepełnosprawna w celu skorzystania z tłumacza, zgłasza zamiar skorzystania z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych. Zgłoszenie dokonuje się telefonicznie, bezpośrednio w Biurze Obsługi Abonenta lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tłumacz będzie dostępny w terminie wyznaczonym przez osobę niepełnosprawną lub z nią uzgodnionym. W przypadku braku takiej możliwości, TVK Hajnówka Sp.j. zawiadamia o tym osobę niepełnosprawną, wyznaczając możliwy termin lub inny możliwy rodzaj udogodnienia. Przy czym w przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących zasadności realizacji udogodnienia, związanych z rodzajem lub stopniem niepełnosprawności osoby żądającej jego realizacji, osoba reprezentująca TVK Hajnówka Sp.j. przed realizacją udogodnienia ma prawo zażądać okazania, do wglądu, przez osobę żądającą realizacji udogodnienia, dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

- Biuro Obsługi Abonenta dostępne dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem narządu ruchu,

- znaki, których wzory określają załączniku nr 1-3 do rozporządzenia, na drzwiach wejściowych do Biura Obsługi Abonenta,

- udogodnienia o których mowa powyżej są udostępniane w Biurze Obsługi Abonenta przy ulicy Warszawskiej 1E w Hajnówce od poniedziałku do piątku od 8:30 do 16:30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

2. Udostępnia w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały informacje o:

- wszystkich udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych,

- cennik usług telekomunikacyjnych,

- ogólne warunki umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, oraz jej wzór,

- regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych,

Na papierze przy użyciu dużej czcionki w Biurze Obsługi Abonenta przy ulicy Warszawskiej 1E w Hajnówce, oraz w postaci elektronicznej w formacie tekstowym na stronie internetowej www.tvkhajnowka.pl

Wymienione informacje są aktualizowane nie rzadziej niż raz na kwartał.

3. Oferuje - przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telefonicznych oraz na każde żądanie osoby niepełnosprawnej:

-pomoc osoby reprezentującej TVK Hajnówka Sp.j. we właściwym skonfigurowaniu telekomunikacyjnego urządzenia końcowego lub uruchomieniu świadczonej usługi telefonicznej.

4. Udostępnia:

- na żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania,  ogólne warunki umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz jej wzór, cennik usług telekomunikacyjnych i regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, sporządzone na nośniku elektronicznym w formacie tekstowym albo na papierze w alfabecie Braille’a albo przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym, przy czym za teksty autentyczne uznaje się ogólne warunki, wzory umów oraz regulaminy i cenniki przygotowane przez dostawcę publicznie dostępnych usług telefonicznych w alfabecie łacińskim. Przy czym w przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących zasadności realizacji powyższego udogodnienia, związanego z rodzajem lub stopniem niepełnosprawności osoby żądającej jego realizacji, TVK Hajnówka Sp.j. przed realizacją udogodnienia ma prawo zażądać okazania, do wglądu, przez osobę żądającą realizacji udogodnienia, dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

5. Udostępnia - na każde żądanie Abonenta, będącego osobą niewidomą lub słabowidzącą:

- informacje o danych zawartych na fakturze wraz z podstawowym wykazem wykonanych usług telekomunikacyjnych sporządzone na papierze w alfabecie Braille’a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną w formacie tekstowym,

- szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych sporządzony na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną w formacie tekstowym,

Przy czym w przypadku zgłoszenia żądania:

- przed rozpoczęciem lub w trakcie okresu rozliczeniowego, za który będzie wystawiona faktura – TVK Hajnówka Sp.j. realizuje żądanie niezwłocznie po wystawieniu faktury,

- dotyczącego okresu rozliczeniowego, za który już została wystawiona faktura – TVK Hajnówka Sp.j. realizuje żądanie w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia.

6. Przekazuje - na każde żądanie Abonenta będącego osobą niepełnosprawną, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, informacje o oferowanych udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej na udostępniony w tym celu przez Abonenta adres poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że w przypadku osoby niewidomej lub słabowidzącej takie informacje powinny być sporządzone na papierze w alfabecie Braille’a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania ich pocztą elektroniczną w formacie tekstowym.

7. Dostosowuje – stronę internetową www.tvkhajnowka.pl i udostępnia za jej pośrednictwem informacje do wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), z uwzględnieniem poziomu AA, określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia – wchodzi w życie po upływie 24 miesięcy od dnia ogłoszenia rozporządzenia.